OPROEP TOT KANDIDATUREN CONTROLEURS VAN DE REKENINGEN en LEDEN VAN HET F.U.B.

Overgemaakt aan de AVTB-leden en de Afdelingsvoorzitters
Naar aanleiding van het besluit van de AVTB van 26.06.2023 wordt er een nieuwe oproep voor Controleurs van de rekeningen gelanceerd. We willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om een oproep te lanceren voor de leden van het Federaal Uitvoerend Bureau.
Dit schrijven geldt als OPROEP TOT KANDIDATUREN
CONTROLEURS VAN DE REKENINGEN (3 mandaten)
Geen voorwaarden vereist.
De opdracht van de controleurs van de rekeningen bestaat uit het verifiëren van de juistheid van de boekhoudkundige stukken en geschriften en de beslissingen van de AVTB. Zij beslissen niet over de opportuniteit van uitgaven of inkomsten (art. 61)

LEDEN VAN HET FEDERAAL UITVOEREND BUREAU (FUB)
Geen voorwaarden vereist.
1 mandaat Politie
1 mandaat Gezondheidszorg
1 mandaat Comité C
De lijst van kandidaten wordt op vrijdag 28 juli 2023 om 12u. afgesloten.
Een uittredend kandidaat is, zonder andere bijzondere formaliteit, herverkiesbaar zodra hij kenbaar maakt kandidaat te zijn.
Een kandidatuur kan geweigerd worden door de AV van de afdeling indien zij de toekomst van de afdeling en haar leden in het gedrang brengt (art. 44 van het HR).
HERINNERING (art. 45 van het HR) :
De lokale afdelingen zullen hun statutaire Algemene Vergadering tussen 1 oktober 2023 en 31 januari 2024 organiseren. De afdelingen die dit niet doen, zullen uitgesloten worden van het Congres. De lokale Afdelingsvoorzitters moeten het moreel rapport van hun afdeling vóór 15 september van het lopende jaar doorsturen.
Overeenkomstig art. 6 van het RIO bekrachtigt het Congres de verkiezing van de verschillende mandaten.
Het indienen van de kandidaturen gebeurt in drie exemplaren gericht aan het Gewestelijk Secretariaat van de sector LRB-BRU (Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel), dat één ervan als ontvangstbewijs terugstuurt aan de afdeling en één aan de kandidaat (art. 42 van het RIO).

 

No Comments Yet

Comments are closed