De sector van de Lokale en Regionale Besturen – LRB

De sector LRB verdedigt de belangen van alle werklieden van de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, lokale politiezones, federale politie, ziekenhuizen van het openbare netwerk, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de Berg van Barmhartigheid, de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (Vivaqua), de Brusselse Gemeenschapscommissies, de Brusselse Keukens, de Buurthuizen, het VALIDA-ziekenhuis, de paracommunale vzw’s, de intercommunales, enz.

Dit ongeacht de juridische aard van uw tewerkstelling (statutair of contractueel), de personeelscategorie waartoe u behoort (arbeider, bediende, technicus, politieagent, verzorgend personeel, enz.) of het belang van uw prestaties (voltijds of halftijds).

De sector zetelt van rechtswege in de ‘Onderhandelings- en Overlegcomités’ waar de beslissingen genomen worden omtrent de basisreglementeringen betreffende de werknemers van de betrokken administraties en omtrent de preventie en bescherming op het werk.

De sector LRB maakt deel uit van de ALGEMENE CENTRALE DER OPENBARE DIENSTEN (ACOD) die alle werknemers verzamelt die binnen de openbare instellingen en de openbare dienst werken.

Samen met de beroepscentrales van de privésector (BBTK, Horval, Metaal, enz.) maakt de ACOD deel uit van het ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (ABVV).

Onze organisatie heeft het socialisme als ideologie maar is onafhankelijk van elke politieke partij. Haar leden behoren tot elke filosofische overtuiging.

Wij dragen de principes van solidariteit, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid hoog in het vaandel.

Wij strijden tegen egoïsme, racisme, fascisme, uitsluiting en privileges.

Wij eisen een meer sociale maatschappij binnen dewelke de openbare dienst een bepalende factor speelt: alle burgers een maximale kans bieden om zich persoonlijk en menselijk te ontplooien.

Het lid:

  • betaalt een ledenbijdrage;
  • ontvangt elk jaar een vakbondspremie die met terugwerkende kracht de lidmaatschapsperiode dekt;
  • heeft, in geval van staking, recht op een vergoeding die gedeeltelijk het verlies van wedde compenseert;
  • beschikt, in geval van ernstige beroepsgeschillen, over juridische bijstand.

ORGANISEER JE, WORD VAKBONDSMILITANT, SLUIT JE AAN BIJ DE ACOD LRB !