Als je lid wil worden van ACOD-LRB Brussel, vul onderstaand formulier in.
Wij contacteren je zo snel mogelijk.

  (*) Verplichte velden


  • Professionele data
  • Situatie :

  • Indien niet-actief gelieve te preciseren :

  • Non-actief sindss :

  • Naam van de organisatie waarvoor u op dit moment werkt, of waar u voor werkte voor u non-actief werd :

  • Werk regime :

  • Statuut :

  • Ik ben ervan op de hoogte dat de gegevens van onderhavig inschrijvingsformulier opgenomen en bewaard worden in het geïnformatiseerd ledenregister van de ACOD. Ik heb geen enkel bezwaar tegen dit feit, gezien de ACOD deze gegevens uitsluitend zal gebruiken voor lidmaatschapsdoeleinden, zowel bij de ACOD als bij de ABVV, waar ze deel van uitmaakt zoals voorzien in de wet van 8 december 1992. Bovendien heb ik recht op inzage en verbetering van deze gegevens en kan ik bijkomende inlichtingen verkrijgen bij het openbaar register van de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Door me aan te sluiten bij de ACOD – sector Lokale en Regionale Besturen van het Brussels Gewest beloof ik, in aam van de democratische principes van broederlijkheid, gelijkheid en vrijheid, en in een geest van pluralisme, samen met mijn vakbond te strijden tegen fascisme, racisme, fysiek geweld, seksisme, vreemdelingenhaat, tegen elke vorm van integrisme en tegen alle economische, sociale, culturele en filosofische uitsluiting. Om van de diensten van de sector gebruik te kunnen maken, dien ik in orde te zijn met mijn lidmaatschapsbijdrage. De leden die niet in orde zijn met hun bijdrage voor een periode van 3 maanden of meer zullen automatisch als lid worden geschrapt uit de ledenlijst. Wij informeren jullie dat er een juridisch dossier geopend is op uw naam en u niet in orde bent met uw ledenbijdragen alle kosten van dit dossier ten uwen lasten zullen zijn.

   Ik bevestig kennis genomen te hebben van het vertrouwelijkheidsbeleid van de ACOD en ermee in te stemmen. Lees hier de privacyverklaring.