MOTIE TEGEN DE PRIVATISERING VAN DE OPENBARE DIENSTEN

Openbare diensten zijn de rijkdom zijn van zij die er niet over beschikken, door hun kwalitatief goede toegang te bieden tot gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en andere middelen die van essentieel belang zijn voor hun welzijn.

Terwijl onze voorvaderen tientallen jaren hebben gevochten voor de totstandbrenging van een socialezekerheidsstelsel dat de gehele bevolking zou dekken in geval van ziekte, verlies van werk of pensionering door middel van efficiënte openbare diensten.

Overwegende dat de werking van een openbare instelling vereist dat alle leden ervan worden beschouwd als onmisbare schakels voor een optimale en efficiënte organisatie van deze instellingen (onderwijzers, opvoedkundigen, schoonmakers in een school of artsen, verpleegsters, brancardiers, schoonmakers, bewakers in een ziekenhuis, enz.) om de dienstverlening aan de burger te kunnen waarborgen.

In de overheidsdiensten is de regel dat het personeel vast benoemd wordt om de continuïteit en de neutraliteit van de diensten te waarborgen.

Wij, ACOD-LRB Brussel, zijn formeel gekant tegen elke vorm van privatisering van openbare diensten, om zo de gemeenschappelijke goederen en de toegang tot kwaliteitsdiensten voor de hele bevolking te kunnen garanderen.

De afdelingen bijeenkomen in de Algemene Vergadering van de Technische Bureaus, het besluitvormingsorgaan tussen twee congressen in, van de ACOD-LRB, verbinden zich ertoe deze motie te verdedigen en het voortouw te nemen in de strijd tegen elk privatiseringsproject dat door de politieke en administratieve overheden wordt opgezet, onafhankelijk van de standpunten van andere vakbondsorganisaties.

Er zullen algemene personeelsvergaderingen worden georganiseerd om de nodige krachtmeting op te bouwen en, met instemming van deze vergaderingen, een actieplan op poten te zetten.

Privatisering is een onaanvaardbare ontmanteling van ons gemeenschappelijk erfgoed en de ACOD-LRB zal zich altijd blijven verzetten tegen de pogingen die deze gemeenschappelijke rijkdom willen vernietigen.

No Comments Yet

Comments are closed