GEÏNTEGREERDE POLITIE: NAVAP

EEN ONDERMIJND SYSTEEM!

In het kader van de sectorale onderhandelingen is de NAVAP ter sprake gekomen na een kennisgeving van de wens tot wijziging van het systeem op het begrotingsconclaaf van oktober vorig jaar. Eerst en vooral is het belangrijk dat die regeling is opgenomen in het koninklijk besluit van 9 november 2015 houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, hetwelk op dit moment van kracht is. Hoewel die voorziening
doeltreffend is, was de financiering ervan onzeker. Daarom werd dat specifieke punt aan de kaak gesteld tijdens de toenmalige onderhandelingen.
Niettemin wordt in het kader van het rapport aan de Koning inzake dit KB voorzien dat de politie een eigen reglement voor vervroegde uittreding moest hebben totdat alle reglementen voor vervroegde uittreding in de federale overheidssector, met inbegrip van genoemd besluit, zijn aangepast in het kader van het discussies over zware banen, gehouden binnen de Nationale Commissie voor Pensioenen in uitvoering van het akkoord van de vorige regering. Het debat over zware beroepen is nog lang niet afgerond, gezien de complexiteit ervan en de diversiteit van de betrokken activiteitensectoren in zowel de publieke als de private sector. Deze stand van zaken biedt dan ook weinig perspectieven voor een structurele evolutie op dit vlak.

MAAR HEBBEN ONZE OVERHEDEN GEEN ANDERE INTENTIES?

Tijdens de sectorale onderhandelingen werden bepaalde garanties gevraagd aan de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de NAVAP. Bij het lezen van een voorstel voor een protocol opgesteld door de overheid, bleek onze vrees gegrond aangezien het gaat om een beperking van de kosten van het model en de optimalisatie ervan naar extra activering van de betreffende doelgroep.

IS HIER SPRAKE VAN EEN GEPLANDE AFBRAAK?

De activering van het betrokken doelpubliek is immers vooral bedoeld om een systeem van aangepaste functies te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om de loopbaan van onze collega’s te verlengen, wat ten koste gaat van vroegtijdig vertrek uit de functie.
En de wens om de kosten van het systeem te beperken zet de deur open voor alle mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van genoemd systeem te verminderen. In die context eist ACOD een echte eindeloopbaanregeling (verlof voorafgaand aan het pensioen), gegarandeerd door een federale structurele financiering voor ALLE LEDEN van de geïntegreerde Politie.

 

Luc BREUGELMANS

Vast Afgevaardigde Politie ACOD LRB

 

 

No Comments Yet

Comments are closed