Motie ter ondersteuning van de vakbondserkenning van ambulancechauffeurs in Ierland

De afgelopen weken zijn ambulancemedewerkers in heel Ierland, georganiseerd binnen de Nasra-vakbond – een tak van de PNA – opnieuw in staking gegaan. Dit was de achtste dag van de staking die deze arbeiders moesten organiseren om het recht te verkrijgen zich te laten vertegenwoordigen door de vakbond van hun keuze. In de loop der jaren werd in veel rapporten gewezen op de ernstige problemen van intimidatie en pesterijen, lage lonen en lange werktijden in deze diensten. Deze werknemers hebben dus een effectieve vertegenwoordiging nodig en dat is waar het hier om gaat.

Het is een zeer belangrijke strijd voor deze collega’s, maar ook voor al diegenen die in de hele wereld strijden om het fundamentele recht om vertegenwoordigd te worden door de vakbond van hun keuze. In een tijdperk van afnemend vakbondslidmaatschap en activisme, waarin hele sectoren van de economie onderhevig zijn aan een antivakbondsbeleid, is zo’n strijd cruciaal voor de hele vakbeweging. De strijd voor vakbondserkenning gaat dus door in 2019 en onze Belgische vakbond geeft zijn volledige steun aan onze kameraden in de strijd in Ierland.

Brussel, 06/09/2019

ACOD LRB Brussel

Motion to support union recognition of ambulance drivers in Ireland

In recent weeks, ambulance workers across Ireland, organised within the Nasra trade union – a branch of the PNA – have once again been on strike. This was the eighth day of the strike that these workers had to organize to obtain the right to be represented by the union of their choice. Over the years, many reports have highlighted the serious problems of intimidation and harassment, low wages and long working hours in these services. These workers therefore need effective representation and that is what is at stake here.

It is a very important battle for these colleagues but also for all those who are fighting throughout the world to have the fundamental right to be represented by the union of their choice. In an era of declining trade union membership and activism, and where entire sectors of the economy are subject to anti-union policies, such a battle is crucial for the entire trade union movement. The struggle for union recognition therefore continues in 2019 and our union in Belgium sends its full support to our comrades in the struggle in Ireland.

Brussels, 06/09/2019

CGSP ALR / ACOD LRB Brussels

No Comments Yet

Comments are closed