Job akkoord, de oplichterij teveel!

Job akkoord, de oplichterij teveel !

Wij, de leden van de Algemene Vergadering van de Technische Bureaus van ACOD LRB Brussel verklaren :

Terwijl veel werknemers genoten van een verdiende rust, heeft de regering eind juli een nieuw zomerakkoord bedisseld. Gewoontegetrouw zijn besparingen aan de orde van de dag. In andere woorden: nieuwe opofferingen uitsluitend ten koste van de werknemers.

Productiviteit in plaats van anciënniteit:

De regering wil de anciënniteitsbarema’s aanpakken en vervangen door een nieuw systeem gebaseerd op verdienste en productiviteit. Opgepast, na de indexsprong, heeft die nieuwe maatregel, in tegenstelling tot wat men ons wil wijsmaken, als doel om onze lonen te drukken door de concurrentie onder werknemers op te drijven.

Stel uzelf de vraag:

– Hoe wil men de productiviteit meten in sociaal werk of in gezondheidszorg?

– Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg ?

– Zou onze loonsverhoging afhankelijk worden van het aantal behandelde patiënten ongeacht de manier waarop ?

In plaats van die onrechtvaardige maatregel eist ACOD LRB de indexering van de lonen en een baremieke verhoging van 10% voor iedereen!

Degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen :

In de lijn van de antisociale stigmatiserende politiek ten aanzien van werknemers zonder werk doet de regering er nog een schep bovenop. Ze stelt voor de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te versnellen waardoor men vlugger terug zal vallen op het forfaitair minimum (onder de armoedegrens).

De regering zegt dat de uitkeringen in de eerste periode zullen opgetrokken worden… ONJUIST! Het enige dat zeker is, is dat we bij herstructureringen of ontslag nog sneller in armoede zullen belanden!

Deze maatregel zal wegen op de begrotingen van OCMW’s en gemeenten en op hun werknemers die aan nog grotere werkdruk zullen onderworpen worden.

Deze regering van het patronaat wil ook een « dienst van algemeen belang voor werkzoekenden » invoeren, met andere woorden hen gratis doen werken ! Dat de regering het heeft over « dienst van algemeen belang », criminaliseert de werknemers die werk zoeken, want eigenlijk wordt de werknemer op gelijke voet geplaatst met iemand die veroordeeld werd voor kleine vergrijpen.

Wil men ons trouwens uitleggen hoe deze maatregel banen zal creëren, terwijl het patronaat zal kunnen putten uit een leger gratis werknemers ? Het zal slechts een neerwaartse druk zetten op de lonen!

In plaats van die nieuwe aanval op ons recht op een uitkering bij werkloosheid eist ACOD LRB een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met vervangende aanwervingen = jobcreatie met echte contracten die correct betaald worden.

Het is niet verbazend dat alle patronale organisaties zich verheugen over dit akkoord over meer dan dertig maatregelen. Het is een horrorcatalogus voor de werkenden en een geschenkendoos voor de meest welstellende. Tegelijk zullen onze arbeids- en levensvoorwaarden verslechteren, deze regering blijft zich vergrijpen aan de werknemers en hun gezinnen. Hoog tijd om te reageren!

Wij roepen alle militanten op hun vakbondsinstanties te interpelleren over de dringendheid van een sterke reactie tegen deze nieuwe aanvallen.

Wij roepen het gemeenschappelijk vakbondsfront op een actieplan op te stellen dat echt beantwoordt aan de grootteorde van de aanval, we hebben genoeg van de Noord-Zuid parades !

Brussel, 24 augustus 2018

No Comments Yet

Comments are closed