16 Mei : betoging in gemeenschappelijk front !

Brussel, 26 april 2018

Geachte,

Ondanks het voortdurend verzet van de ACOD, blijft de federale regering en haar Minister van Pensioenen in het bijzonder, maatregelen invoeren die zorgen voor de afbouw van het ambtenarenstatuut. Voornamelijk de verschillende pensioenregelingen worden aangevallen, waaronder die van de ambtenaren.

Ter herinnering:

Hervormingen die reeds zijn goedgekeurd:

  • De leeftijdsvoorwaarden voor vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen zijn opgetrokken.
  • Het gemengd pensioen wordt ingevoerd vanaf 01.12.2017 alsook een tweede pensioenpijler. De contractuelen van onze besturen zullen dus niet meer kunnen genieten van het pensioen dat berekend werd sinds hun indiensttreding, maar vanaf hun benoeming (stageperiode eventueel inbegrepen). Dit zal zorgen voor een aanzienlijk verlies.

Deze tweede pensioenpijler – die bedoeld is om het verschil te compenseren tussen het pensioen en de uitkering van de werknemer en die gegarandeerd moet worden van een minimumrendement van 6% om het bedrag van het pensioen te benaderen – zal aan de besturen worden aangerekend, 50% van de kosten zal van de verantwoordingsbijdrage worden afgetrokken – het verschil zal aangerekend worden bij de verantwoordingsbijdrage van de besturen door geen tweede pijler toe te kennen.

Deze bijkomende kost zorgt ervoor dat sommigen ons al op de hoogte hebben gesteld dat ze helemaal niemand meer zullen benoemen.

De contractuelen van jullie besturen – al meerdere jaren actief en nog steeds niet benoemd – zullen volledig benadeeld worden omdat hun ‘openbare’ jaren niet gecompenseerd zullen worden door een tweede pijler (retroactief) en omdat de lokale overheden omwille van budgettaire redenen de grootste moeilijkheden zullen ondervinden om een minimumrendement van 6% in de tweede pijler te investeren.

  • Uitfasering van de diplomabonificatie.
  • Minimumleeftijd voor een overlevingspensioen is opgetrokken naar 45 jaar, wat problemen oplevert voor de weduwe of weduwnaar die voor een kind moet zorgen (wat vaak het geval is voor 45 jaar).

Hervormingen in voorbereiding:

  • Rekening houdend met zware beroepen: de zware beroepen zullen bepaald worden op basis van vier categorieën van criteria: belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten, de belastende werkorganisatie, belastend omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s en belasting van mentale of emotionele aard.

Er zou een coëfficiënt worden toegekend op basis van het aantal vervulde criteria gedurende minimum 5 jaar, dit alles in een gesloten omslag.

Deze hervorming geldt enkel voor de statutairen, wat zal er gebeuren voor de contractuelen?

  • Pensioen met punten: berekenen van de waarde van een punt op basis van verschillende criteria (levensverwachting, economische situatie van België, gemiddeld loon van de beroepscategorie, enz.). Welke periodes zullen gelijkgesteld worden voor de berekening?
  • Pensioenhervorming voor lichamelijke ongeschiktheid: re-integratietraject.
  • Deeltijds pensioen: en het toetreden tot de arbeidsmarkt door het volgen van opleidingen tot een ander beroep. Tot welke leeftijd?

Aangezien alle werknemers – werkenden en werklozen – betrokken zijn bij deze onrechtvaardige hervormingen, heeft de ACOD-LRB Brussel besloten een stakingsaanzegging in te dienen voor

16 mei 2018. Dit laat werknemers van elk bestuur toe om deel te nemen aan de georganiseerde betoging in gemeenschappelijk front (ABVV, ACV en ACLVB).

Hoogachtend,

Muriel DI MARTINELLI                                   

Federaal Secretaresse

No Comments Yet

Comments are closed