Staking op 27 februari

De ACOD neemt kennis van het feit dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een wetsontwerp over de zware beroepen voor statutaire personeelsleden in de openbare sector klaar heeft. Dit wetsontwerp werd ingediend op de ministerraad van 22 december 2017 en daar verworpen.

Uitstel is echter geen afstel en in dit wetsontwerp staan enkele voor de ACOD onverteerbare zaken:
* Bij een identieke loopbaan is er een vermindering van de pensioenrechten van de personeelsleden die vandaag onder de preferentiële tantièmes (voordelige loopbaanbreuken) vallen;
* Periodes van ziekte, zwangerschap, arbeidsongevallen of zorgverlof tellen niet mee in de berekening van een vroeger pensioen in het kader van een zwaar beroep;
* Er ontbreken oplossingen voor de contractuele personeelsleden van de openbare diensten;
* Er ontstaat een discriminatie ten aanzien van de vrouwelijke personeelsleden en ook tussen personeelsleden die dezelfde functie uitoefenen;
* Een zwaar beroep uitgeoefend voor 1 januari 2019 kan enkel in rekening gebracht worden indien het ook vanaf 1 januari 2019 nog steeds erkend is als zwaar beroep en de betrokkene ook nog steeds hetzelfde beroep uitoefent. Er is dus geen sprake van valorisatie (rugzak) van de gepresteerde diensten;
* Er is grote onduidelijkheid over de beroepscategorieën die in aanmerking komen en over de manier waarop de objectieve criteria voor het vaststellen van een zwaar beroep toegepast zullen worden.

Bovendien vreest de ACOD dat bepaalde regeringspartijen nog verder zullen willen gaan in het uithollen van de zware beroepen en ook de berekeningscoëfficiënten en afgesproken criteria willen beperken.

Voor de ACOD is het duidelijk dat de regering Michel via haar pensioenhervorming enkel een budgettaire besparing wil doorvoeren ten koste van de personeelsleden van de openbare diensten. Na de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor alle werknemers van dit land, na het dossier van het gemengd pensioen, na de afschaffing van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid en na het pensioen met punten, valt de regering opnieuw haar personeelsleden aan.

De ACOD eist:
* Een echte erkenning van de zware beroepen door de toekenning van een geherwaardeerd pensioen en bereikbare en niet discriminerende voorwaarden van vervroegde uitstap;
* Een onmiddellijke oplossing voor de contractuele personeelsleden van de openbare diensten;
* Een budget in overeenstemming met de door de verklaringen van de verschillende vakministers gewekte verwachtingen;
* Een duidelijk en objectief systeem om zware beroepen te bepalen en te erkennen.

Om deze eisen kracht bij te zetten zal ACOD op dinsdag 27 februari 2018 een intersectorale staking organiseren in heel België. ACOD zal zowel haar leden als alle andere werknemers informeren over de gevaren van dit dossier en de manier waarop de regering Michel hiermee omgaat.

Photo : Krasnyicollective / Karim Brikci

No Comments Yet

Comments are closed