GEEN VERALGEMENING VAN DE GPMI !

 
 •  

  GEEN VERALGEMENING VAN DE GPMI ! GEEN SOCIALE ACHTERUITGANG !

  Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) is een zogenaamd “contract” tussen het OCMW en wie recht heeft op een leefloon (vroeger bestaansminimum), waarin de rechten en plichten van beide partijen “in overleg” vastgelegd zouden worden. Sedert 2002 wordt dit al toegepast voor de gebruikers van het OCMW die jonger zijn dan 25, maar de regering Michel en minister Borsus willen een dergelijk formeel contract nu opleggen aan alle nieuwe leefloongerechtigden in het Brussels Gewest en in Wallonië om, zo zeggen ze, hen te responsabiliseren en hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

  ACOD LRB protesteert tegen deze contractbinding via de GPMI’s en wel om meerdere redenen:

  • –  Wie het contract niet naleeft of weigert het te ondertekenen, loopt een sanctie op van 1 tot 3 maand opschorting van het leefloon.
  • –  Er is geen gelijke krachtsverhouding tussen een instelling als het OCMW en een individu dat alleen staat, bovendien kwetsbaar is en moet ondertekenen om het loofloon te kunnen krijgen.
  • –  Deze contractgebondenheid wordt hier als “sociale activering” opgelegd aan een publiek dat zich vaak in een kwetsbare situatie bevindt als gevolg van mentale of fysieke gezondheidsproblemen, analfabetisme of huisvestingsproblemen; en dat is net zo min doeltreffend als de activering van de werkzoekenden. Leefloongerechtigden verantwoordelijk stellen voor hun uitsluiting en hen aanmanen zich weer aan te passen, en de werklozen de schuld geven van hun werkloosheid; de regering noemt dit ontvoogding, maar dat is het niet.
  • –  De regering wil naast het algemeen doorvoeren van de GPMI’s ook “gemeenschapsdienst” invoeren, namelijk onbetaald werk als tegenprestatie voor het leefloon; zogenaamd vrijwillig, maar dat is slechts schijn. In de praktijk zal het OCMW dit aan de gebruikers kunnen opleggen. En zo wordt vrijwilligerswerk concurrentie voor betaalde loonarbeid. Onze vakbond vindt dit onaanvaardbaar!
  • –  De maatschappelijk werkers staan nu al op de rand van een burn-out omdat hun werkdruk enorm is (in sommige OCMW’s zowat 120 dossiers per maatschappelijk werker) en hun werklast zal nog toenemen, want zij zullen de GPMI’s moeten opstellen, drie maal per jaar evalueren en de hele tijd instaan voor de follow-up. Ze hebben trouwens de tijd niet om zich in te zetten voor het uitwerken van een werkelijk geïndividualiseerd, educatief en aan de gebruiker aangepast project; deze GPMI’s zullen helemaal geen maatwerk zijn en worden een louter administratief instrument.
  • –  De OCMW’s zitten al in een wurggreep wat financiële middelen en werkkrachten betreft: de geplande 10% subsidie voor elk afgesloten GPMI is beperkt tot 1 jaar en zal de werkoverlast niet compenseren. De OCMW’s krijgen onophoudelijk nieuwe opdrachten opgelegd, maar niet de nodige middelen toegewezen.
  • –  GPMI’s algemeen doorvoeren om de maatschappelijke integratie te bevorderen, is niet afdoend want zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van het werk- en opleidingsaanbod zijn gewoon ontoereikend: de maatschappelijk werkers kunnen niet toveren, ze kunnen geen banen scheppen of de rampzalige sociale gevolgen van het bezuinigingsbeleid doen verdwijnen.
  • –  Zo treedt men eens te meer intensief op tegen “sociale fraude” in plaats van middelen in te zetten om fiscale fraude te bestrijden, wat de staatskas heel wat meer zou opbrengen.

   Daarom zegt ACOD-LRB:

   Dit contractgebonden GPMI is een extra middel om druk uit te oefenen op de uitkeringsgerechtigden en dus op de armste mensen, en het kan zelfs een middel tot uitsluiting worden. En dat nu blijkt dat er miljarden euro’s via een wereldwijd fraudesysteem naar de zakken van de rijksten zijn versluisd. Het is onduldbaar dat deze regering nog maar eens de zwaksten aanpakt terwijl de rijksten zich ongestraft voort verrijken!

   Gemeenschapsdienst mag er gewoon niet komen.

   Sociale bijstand moet een recht blijven zonder verplichte tegenprestatie. Deze hulpverlening maakt wezenlijk deel uit van het stelsel van solidaire sociale bescherming waarop iedere persoon recht heeft.

   Algemeen doorgevoerde GPMI’s zullen de werkdruk voor de maatschappelijk werkers verhogen en leiden tot maatschappelijk werk dat dag na dag zinlozer wordt door het beleid van activeren, sanctioneren en desinvesteren in openbare diensten. Voor kwaliteitsvol maatschappelijk werk in goede werkomstandigheden zijn extra middelen nodig.

   Na de indexsprong, de loonstop, het pensioen op 67, de besnoeiingen in de sociale zekerheid en de openbare diensten, de jacht op zieken en werkzoekenden, het plan voor de 45-urenweek … gaat de regering nu regelrecht in de aanval tegen de OCMW’s, hun personeel en hun gebruikers!

   STOP ! Het is genoeg!
   Laten we samen opkomen tegen deze antisociale maatregelen!

   Meer info op WWW.INFOSKES.BE en bij info.noausterity@gmail.com

No Comments Yet

Comments are closed