Persbericht: SCHANDAAL BINNEN DE INTERHOSPITALENKOEPEL van de REGIO voor INFRASTRUCTURELE SAMENWERKING (IRIS)

PERSBERICHT

Brussel, 3 februari 2015

SCHANDAAL BINNEN DE INTERHOSPITALENKOEPEL van de REGIO voor INFRASTRUCTURELE SAMENWERKING (IRIS) !!!!!

Wij hebben vernomen dat er binnen bepaalde ziekenhuizen van het IRIS-netwerk, Brugmann, Bordet en Sint-Pieters, geneesheren (26 personen) vastbenoemd werden daar waar dit niet voorzien werd in het kaderprotocol dat met de vakorganisaties ondertekend werd.

ZONDER voorafgaandelijk vakbondsoverleg werden deze geneesheren BUITEN HET STATUUT, BUITEN DE PERSONEELSFORMATIE vastbenoemd. We weten zelf niet of deze laatsten aan de voorwaarden voldoen die van de andere beroepscategorieën geëist worden.

Daar waar alle andere beroepscategorieën van het ziekenhuis 10 jaar anciënniteit moeten hebben, in orde moeten zijn met het SELOR-examen en over twee positieve evaluaties moeten beschikken om vastbenoemd te kunnen worden, hebben we geen idee of de geneesheren aan deze voorwaarden voldoen.

Bovendien zal elke vastbenoemde geneesheer de plaats innemen van 3 of zelfs 4 arbeiders, en dan hebben we het nog niet over de financiële impact hiervan op de toekomstige begrotingen van de instellingen.

We herinneren er eveneens aan dat deze geneesheren over een tweede pensioenpijler en andere extralegale voordelen beschikken, in tegenstelling tot de rest van het personeel!

Tot op heden blijven onze vragen onbeantwoord. De politieke verantwoordelijken vluchten voor hun verantwoordelijkheid, maar zullen deze uiteindelijk toch moeten opnemen voor alle werklieden.

De ACOD klaagt deze gang van zaken uitdrukkelijk aan en behoud zich het recht voor om hiertegen alle mogelijke acties te ondernemen, ook juridische, om dit gebrek aan respect van het vakbondsoverleg recht te zetten.

No Comments Yet

Comments are closed